Salmoncado Roll

$5.95


5 to 7 pieces per order.
Salmon, avocado, scallion.

Quantity
Total : $5.95